Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Bondestuen
Kaffebaren

Lokalplan for Banegårdspladsen i Brønderslev

Borgermøde om Banegårdspladsen i Brønderslev

Der afholdes borgermøde om udvikling af Banegårdspladsen i Brønderslev onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00.

Grundet Covid-19-restriktioner afholdes borgermødet udelukkende digitalt. Alle er velkomne til at deltage i mødet og der er ikke behov for tilmelding.

 

Om mødet: 

Byrådet har den 24. marts 2021 godkendt lokalplanforslag nr. 01-C-25.02 “Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev”. Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra 26. marts 2021 til og med 21. maj 2021.

Byrådet har den 24. marts 2021 godkendt forslag til lokalplan 01-C-25.02 ”Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev” og udsender lokalplanen i offentlig høring.

Byrådet har godkendt lokalplanforslaget med følgende mindretalsudtalelser:
Lene Hansen (A), Bettina Bøcker Kjeldsen (A), Carsten Ullmann Andersen (O) og Erik Sørensen (O) mener, at bygninger bliver for høje.

Byrådet har desuden besluttet at nedlægge en del af det offentlige vejareal på Banegårdspladsen for at kunne etablere ny bebyggelse i området.

Denne høring omfatter både høring om lokalplanforslaget og de trafikale ændringer i området.

Giv din mening til kende
På kommunens planportal kan du se lokalplanforslaget

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. marts 2021 og er fremlagt i 8 uger. Derefter vil Byrådet tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen “Skriv din kommentar” yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 21. maj 2021 kl. 23:59.

Hvis du vil høre mere om udvikling af Banegårdspladsen afholdes der borgermøde d. 5. maj 2021 kl. 19. På mødet præsenteres både lokalplanforslaget, det konkrete byggeprojekt og øvrige projekter i området. På grund af den aktuelle Covid-19 situation afholdes mødet som et digitalt borgermøde.

Deltag i borgermødet ved at klikke på dette link 5-10 minutter før mødets start.

Lokalplanforslag 01-C-25.02
Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som f.eks. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre den nye bebyggelse i et moderne formsprog, men stiller kvalitetsmæssige krav til udformningen af bebyggelsens facader. Bebyggelsens skal opføres i blank teglstensmur i røde eller gule nuancer og med variation i facadeudtrykket, så store monotone flader undgås.

Lokalplanen sætter rammerne for områdets fremtidige udvikling, men fastlægger ikke den præcise udformning af bebyggelse og torvet.

Afspærring af Nørregade for gennemkørende trafik
Lokalplanforslaget forudsætter, at Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen mellem Bredgade og Grønnegade. Færdselsindskrænkningerne på Nørregade vil ske iht. Færdselslovens § 92, hvor vejmyndigheden med politiets samtykke kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning (forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader). Derudover kan vejmyndigheden træffe bestemmelser om hel eller delvis afspærring af offentlig vej, såfremt afspærringen gennemføres ved afmærkning ved opsætning af bomme eller anden tilsvarende måde.

 

I forbindelse med udarbejdelse af et konkret projekt for torvets udformning vil der blive taget konkret stilling til hvordan spærring af Nørregade vil blive udformet.

Nedlæggelse af vejareal
Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. En forudsætning for realisering af lokalplanen er nedlæggelse af vejarealet inden for lokalplanforslagets byggefelter. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Brønderslev Kommune vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der er udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Ifølge vejlovens § 124, stk. 7 skal der gives en indsigelsesfrist for vejnedlæggelsen på mindst 8 uger.

 
Midlertidige retsvirkninger
Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

 

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø – og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer, der omhandler fysisk planlægning, skal i henhold til miljøvurderingsloven vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens §8, stk. 2, hvor Brønderslev Kommune skal gennemføre en vurdering af, om planer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Når planer er omfattet af §8 stk. 2 skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening og har på den baggrund truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Vi vurderer, at gennemførelse af planen ikke medfører en væsentlig påvirkning på miljøet. Til grund for denne vurdering lægger Brønderslev Kommune, at der er tale om et areal centralt i Brønderslev midtby, der i dag er præget af forskellige trafikformer. Med lokalplanens gennemførelse skabes en fortætning af midtbyen, der kan bidrage til at understøtte handels- og kulturlivet og der skabes et mere attraktivt offentlig rum, der styrker de rekreative muligheder i midtbyen. Der tillades bebyggelse i op til 8 etager, men med en udformning og afstand til eksisterende bygninger, der begrænser de negative indvirkninger som f.eks. skyggekast. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at kommende beboere i lokalplanområdet og beboere i naboområdet ikke påvirkes af støj ud over de gældende grænseværdier. På baggrund af lokalplanområdets afstand til nærmeste Natura2000 område og områdets eksisterende naturindhold vurderes lokalplanen ikke at have væsentlig negativ indvirkning på Natura2000 områder eller Bilag IV arter.

Kaffebaren
Springeren
Baggesen