K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Mortensens Mad
Bondestuen
PrinterEksperten

Igangsætning af planlægning for et boligområde ved Bakkeskrænten i Thise

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om igangsætning af planlægning for ejendommen matr.nr. 41b Tise By, Tise, beliggende ved Bakkeskrænten/Digterstien i Thise. Ejer af ejendommen ønsker at opføre ny vinkelbygning, der kan rumme 8 tæt-lave boliger. Ejendommen ligger i landzone.

Planlægningen for området kræver en ny kommuneplanramme for et nyt arealudlæg til boliger og en lokalplan.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning for området.Ejendommen matr.nr. 41b Tise By, Tise, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeområder. Realisering af projektet forudsætter, at arealet udlægges til boligformål i kommuneplanen, og at der vedtages en lokalplan for arealet. Udlæg af nyt areal til boligformål i kommuneplanen forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag i henhold til planlovens § 23c, inden der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for området. Der er udarbejdet et fordebatmateriale, som er vedlagt som bilag.

Projektbeskrivelse

Ejer af ejendommen matr.nr. 41b Tise By, Tise, beliggende nord for og i forlængelse af Bakkeskrænten i Thise, ønsker at opføre en boligbebyggelse i form af tæt-lav boliger. Boligtypen henvender sig til den befolkningsgruppe, der ønsker en mindre lejebolig, og som ønsker at fastholde sin bopæl i Thise.

Boligbebyggelsen ønskes opført som en sammenhængende vinkelbygning, der kan rumme ca. 8 boliger med varierende størrelser på mellem ca. 88 m² til ca. 155 m². Bebyggelsen opføres i 1 etage. Dog indrettes enkelte boliger med udnyttet tagetage i 2 planer i hver sin ende af bebyggelsen. Bebyggelsen opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Byggeriet forventes opført i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet i stil med “bedre byggeskik”, som vil indpasses i de landskabelige og kulturhistoriske omgivelser.

Projektudvikler ønsker, at vejadgang til boligerne skal ske enten via Bakkeskrænten eller alternativt via Digterstien.

Eksisterende planforhold og arealudlæg i Manna-Thise

Der skal udlægges en ny kommuneplanramme for at projektet kan gennemføres. Ifølge planlovens § 11a, stk. 7, kan kommunen udlægge arealer til byzone for at dække behov for byvækst i en periode på 12 år. Hvis den eksisterende rummelighed er stor nok, men ikke indeholder alle de ønskede arealer til byvækst, kan kommunen omfordele arealer. Dvs. at der kan udlægges nye arealer til boligformål mod at udtage andre arealer af omtrent samme størrelse.

Fagforvaltningen har udarbejdet et udkast til en arealopgørelse for Manna-Thise (se bilag). Der er i den kommende 12-årig periode et arealbehov til boligudbygning i Manna-Thise på ca. 1,7 ha. Der er et ledigt areal til boliger og byvækst i Manna-Thise på ca. 3,3 ha inden for rammeområde 09-B-04 Manna, Bredningen og delvist inden for rammeområde 09-B-02 Bakkeskrænten, Højmarksvej. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at såfremt arealet nord for Bakkeskrænten skal udlægges til boligformål, vil det være mest hensigtsmæssigt at udtage hele eller dele af rammeområde 09-B-04. Forvaltningen har orienteret ejeren om den forestående fordebat, og ejeren har i den forbindelse udtrykt sig positiv indstillet overfor at arealet udtages.

Øvrige arealbindinger og opmærksomhedspunkter

Skovbyggelinje

Projektområdet ligger i sin helhed inden for skovbyggelinjen omkring skovene ved Thise Bakker. Opførelse af ny bebyggelse inden for skovbyggelinjen forudsætter, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Det skal bemærkes, at der ikke er taget konkret stilling til, om der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vejadgang

Vejmyndigheden vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at boligområdet får vejadgang via Bakkeskrænten. Eksisterende vejudlæg er udlagt med tilstrækkelig bredde til videreførelse af Bakkeskrænten. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der i fordebatmaterialet lægger op til en åben debat om vejadgang.

Grundvandsinteresser

Dele af arealet ligger inden for boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) samt en sikkerhedszone på 25 meter omkring to vandboringer, der er placeret på arealet mod syd (Thise Kirkebakkens Vandværk). Desuden ligger arealet inden for nitratfølsomt indvindingsopland og indsatsområde.

Kultur-, natur- og landskabsinteresser

Projektområdet ligger desuden inden for beskyttelseszonen omkring Thise Kirke, det værdifulde kulturmiljø Tise, Tise udflyttere, Manna Gårde, det særlige værdifulde landskab omkring Thise Bakker samt potentielt naturområde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget igangsætter planlægning for nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise – herunder at sagen sendes i fordebat i henhold til planlovens § 23c i 4 uger.

Indstilles til godkendelse.

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
Hotel Phønix
Guldsmed Hansen
Hvilshøj Auto
Bilhuset Biersted A/S