Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

“Aktiv med Demens” – ny satspulje til forlængelse af Aktivitets- og Rådgivningscentre for borgere med demens

 

Brønderslev Kommune har siden foråret 2018 deltaget i satspuljeprojektet ”Aktiv med Demens” i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og 7 andre nordjyske kommuner. Projektmidlerne udløb ved udgangen af 2019.

Regeringen har den 20. november 2019 indgået aftale om ny satspulje til videreførelse af de eksisterende 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for borgere med demens.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal fortsætte samarbejdet med de øvrige kommuner om ”Aktiv med Demens” med fortsat støtte fra satspuljen.

Aalborg, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Brønderslev kommuner fik sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet tildelt 5,4 mio. kr. fra en SATSpulje til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens.

Rådgivnings- og aktivitetscentret er etableret i Aalborg Kommune med projektleder og projektmedarbejdere og en række aktiviteter, mens der i de øvrige kommuner er etableret satellitter med færre aktiviteter, som hidtil er blevet varetaget af såvel kommunale medarbejdere og frivillige samt projektmedarbejdere fra centret i Aalborg.

Projektmidlerne var oprindeligt annonceret til at udløbe ved udgangen af 2019, og Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 12. juni 2019, at Brønderslev Kommune på linie med de øvrige kommuner skulle udtræde af projektet ved satspuljens udløb, da en fortsættelse af samarbejdet uden puljestøtte, ville koste Brønderslev Kommune 240.000 kr. om året.

Nu har Regeringen imidlertid indgået en nye satspuljeaftale, som indebærer, at der afsættes 52 mio. kr. til videreførelse af de eksisterende 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for borgere med demens i årene 2020-2023.

De 52 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. i 2020, 17 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt ud fra udmøntningen af den oprindelige pulje (hvor der samlet blev udmøntet 35,5 mio. kr. for 2017-2019). Under forudsætning af finanslovens vedtagelse vil de afsatte midler for 2020 blive udmøntet hurtigst muligt med virkning fra den 1. januar 2020.

Udmøntningen vil ske inden for de samme rammer som den oprindelige pulje. Målgrupperne er stadig yngre med demens, hjemmeboende med demens i et tidligt stadie samt pårørende, og der skal være fokus på sociale og fysiske aktiviteter samt samværs- og rådgivningstilbud.

De samarbejdende kommuner i ”Aktiv med Demens” skal derfor fremsende en revideret projektbeskrivelse samt revideret budget senest den 31. januar 2020, hvis samarbejdspartnerne ønsker at fortsætte projektet og få del i midlerne.

For Brønderslev Kommune har deltagelse i ”Aktiv med Demens” givet nyt fokus og nye input og inspiration til demensindsatsen, og kommunen har dermed profiteret af at være med.

Der er nu følgende faste aktiviteter, som er blevet til i et samarbejde mellem Aktivitetsområdet, Demenskoordinatorerne, frivillige bl.a. fra Alzheimerforeningen og projektmedarbejder fra centret i Aalborg, og begge aktiviteter oplever stigende antal deltagere.

  • Café på Grønningen i Brønderslev en gang om ugen for borgere med demens i et tidligt stadie og de pårørende. Aktiviteterne planlægges på månedsbasis med afsæt i deltagerne – hver anden gang en udflugt/tur.
  • Motionstilbud til borgere med demens og deres pårørende, som har lyst til bevægelse og socialt samvær en gang om ugen.

På styregruppemøde i ”Aktiv med Demens” den 13. december 2019 blev der, på baggrund af de hidtidige erfaringer, fremlagt og drøftet et forslag til et fortsat projektsamarbejde i en mere decentral model. Aalborg Kommune vil fortsat varetage projektledelsen, mens midler til projektmedarbejdere og aktiviteter fordeles mellem de deltagende kommuner efter befolkningstal.

På det grundlag tilkendegav alle deltagende kommuner med undtagelse af Rebild, at de var interesserede i at fortsætte samarbejdet og indsende ansøgning om at få andel i de nye puljemidler. Enkelte – herunder Brønderslev Kommune – under forudsætning af politisk godkendelse.

På baggrund af de hidtidige erfaringer fra projektet lægges der nu op til en mere decentral model i en videreførelse, hvor flere økonomiske midler lægges ud til de deltagende kommuner. Det vil for Brønderslev Kommunes vedkommende betyde mulighed for at modtage følgende beløb i perioden 2020-2023:

En fortsættelse af projektsamarbejdet med puljemidler lagt ud til lokal projektmedarbejder og lokale aktiviteter vil give Brønderslev Kommune mulighed for yderligere at udvikle indsatsen til målgruppen lokalt og forankre den i løbet af den næste 4-års projektperiode. Samarbejdet vil ligeledes give mulighed for at fortsætte med fælles erfa-gruppe, kompetenceudvikling, pårørendekurser, uddannelse af frivillige m.v. på tværs af de samarbejdende kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune deltager i en fælles ansøgning til satspuljen om forlængelse af projekt ”Aktiv med Demens” i en mere decentral samarbejdsmodel i årene 2020-2023.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det nye satspuljeprojekt løber fra 2020 til og med 2023.

Bilag
AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop