Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen


Projektmedarbejder til sundhed og bevægelse i Brønderslev Kommune

Brænder du for at sætte mennesker i bevægelse?

Kan du se dig selv som medspiller i indsatser, der arbejder med foreningsliv, fællesskab, sundhed og bevægelse i forhold til en række ikke-idrætsvante målgrupper?
Kan du bidrage til at udvikle samarbejdet mellem kommune og idrætsorganisationer?
Kan du inspirere til og igangsætte aktiviteter indenfor sundhed og bevægelse på handicap- og psykiatriområdet?

Så har vi en spændende stilling som projektmedarbejder på 30 timer med start hurtigst muligt og senest 1. april 2020. Stillingen er tidsbegrænset frem til den 31.12.2021 – evt.. med mulighed for forlængelse.

Arbejdsområder
Som projektmedarbejder vil du skulle arbejde tæt sammen med en projektleder og en række andre kollegaer og samarbejdspartnere om følgende opgavefelter:

 • Vi indleder 2. fase i ”Bevæg dig for livet – Senior”, som er et samarbejde mellem Brønderslev Kommune, DGI, DIF DAI, der skal få endnu flere seniorer til at dyrke idræt og have et aktivt liv. Indsatsen er godt i gang og vi har formået at øge tilgangen af foreningsmedlemmer.
  • Fortsætte det igangværende arbejde med det lokale foreningsliv og understøtte igangværende og nye aktiviteter.
  • Igangsætte aktiviteter, hvor natur og friluftsliv kan aktivere nye seniorer. Herunder en fortsat understøttelse af frivillige gå-værter, og om muligt igangsætte nye indsatser rettet mod gang eller begyndervandring.
  • Identificere andre arenaer, hvor seniorerne kunne motiveres til at bevæge sig. F.eks. på aktivitetsområdet, men også i selvejende haller, menighedsråd, boligforening etc.
 • Et løbende samarbejde mellem sundhedsområdet og handicap/psykiatriområdet, der skal sætte flere sundhedsfremmende aktiviteter i gang på det specialiserede område.
  • Identificere, udvikle og igangsætte konkrete indsatser og aktiviteter, der har til formål at fremme sundheden hos brugerne/beboerne.
  • Facilitere netværk af sundhedsambassadører/tovholdere blandt medarbejderne og understøtte konkrete indsatser, ideer og tiltag herfra.
  • Styrke den idræt og bevægelse, der allerede findes, samt gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagen for brugerne. Etablere fællesskaber med det omkringliggende samfund og få inddraget endnu flere frivillige i opgaveløsningen.
 • ”Sundhed, Motion og Fællesskab” – et helt nyt satspuljeprojekt, som skal give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud, som opfølgning på de kommunale tilbud. Formålet er at styrke borgernes sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, Ungecenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger.
  • Deltage i projektets arbejdsgruppe sammen med projektleder, playmaker på beskæftigelsesområdet og 1-2 konsulenter.
  • Deltage i netværksmøder mellem ansatte og foreninger – opbygge netværk, viden og gensidig forståelse af opgaven.
  • Koordinere et udbud af aktiviteter sammen med idrætsorganisationer/frivillige og planlægge borgernes deltagelse.
  • Indgå i dialog med borgere, med foreninger og frivillige og med medarbejdere fra Sundhedscenter
  • Planlægge kompetenceudvikling til frivillige og instruktører i foreningslivet
  • Udvikle modeller for matchning mellem borgere og idrætstilbud – herunder klippekortsordning og kontingenttilskud

Vi ser mange muligheder for, at de 3 arbejdsområder kan gå hånd i hånd. Vi har derfor også en forventning om, at du vil kunne identificere muligheder for samspil og synergier mellem indsatsområderne.
 
Vi ser gerne, at du

 • Har en idrætsfaglig eller sundhedsfaglig baggrund – gerne med relevant kandidatoverbygning
 • Er udadvendt og opsøgende og kan skabe gode relationer og konstruktive samarbejder med både kollegaer, borgere og frivillige
 • Er en stærk kommunikator og facilitator – og kan inspirere til nytænkning
 • Har interesse for – og gerne erfaring med – at arbejde med målgrupperne for projekterne.
 • Har organisatorisk erfaring fra idrætsforeninger eller andre lignende organisationer
 • Har erfaring med projektarbejde og redskaber til at udvikle og implementere udviklingstiltag, aktiviteter og kompetenceudvikling
 • Kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge opgaverne
 • Vil medvirke aktivt i alle facetter af jobbet – fra registreringer af aktiviteter over praktisk gennemførelse på gulvet til strategiske oplæg.

Du vil organisatorisk blive ansat i afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning, men vil få samarbejdsflader til både Fritid og Kultur og Handicap og Psykiatri og Jobcenter/Ungecenter.
Der vil være varierende arbejdstider, men med mulighed for egen planlægning.
Du får arbejdsplads i Brønderslev Sundhedscenter sammen med projektleder og en stor gruppe sundhedsfaglige medarbejdere, der har ansvar for rehabiliteringsforløb til borgere med kroniske lidelser, borgerrettede forebyggelsestilbud, genoptræning, sundhedspleje, m.m. ligesom vi samarbejder med en række patientforeninger.
Ansøgningsfristen er torsdag d. 20. februar kl. 12.00.
Samtaler forventes gennemført mandag d. 24. februar

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.
Du vil have brug for at anvende egen bil i jobbet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af sundhedsområdet Helle Rasmussen, 9945 4441/ 4191 8335, Helle.Rasmussen@9454545.dk .

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:

 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.

Ansøgningsfrist:
20-02-2020 12:00

Afdeling:
Forebyggelse, Rehabilitering og Træning

Kontaktperson:
Helle Rasmussen
Ansættelsessamtale forventes afholdt:
24. februar

Startdato forventes:
snarest muligt – senest 1. april 2020

Ugentlig arbejdstid:
30 timer

Send ansøgning

Kilde: Brønderslev Kommune

AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop