K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Vejgaard sten og krystaller
PrinterEksperten

Teknik og Miljø

Løbende tilpasning og optimering af drift i Vej & Park

Afledt drift som følge etablering af nye veje, parkeringspladser, stier, gadebelysning, grønne områder o.l. beregnes løbende for hvert enkelt projekt, og medtages på opmærksomhedslisten, så driftsudgiften kan vurderes indarbejdet i budgetterne for Vej og Park.

Byrådet ønsker, at der kontinuerligt arbejdes på at effektivisere og modernisere driften i Vej og Park. Robotteknologien skal indtænkes på de grønne områder, da den blandt andet bidrager til at reducere kommunens CO2-udledning. Vej og Park skal fremadrettet investere i intelligente/digitale/bæredygtige løsninger, der kan løse driftsopgaver, hvorved der kan frigives ressourcer til andre driftsopgaver.

Energioptimering af gadelys

Det igangværende energirenoveringsprojekt på gadelys fortsætter, så de resterende ca. 4.500 gadebelysningsamaturer og evt. master udskiftes. Investeringen forudsættes lånefinansieret.

Skoleområdet

Udvikling af folkeskolen

Byrådet ønsker at sikre en god kvalitet i kommunens skoler, så de fremstår udfordrende og spændende for den enkelte elev både indholdsmæssigt og lokalemæssigt.

Eksempelvis er projekter som MakerSpace i den forbindelse et spændende projekt, hvor udvik-ling af folkeskolen kan samtænkes med erhvervsudvikling og forberede eleverne på fremtidens arbejdsmarked og iværksætteri.

Den samlede indsats skal omfatte alle elever, herunder de elever der er visiteret til specialundervisning og de elever, som kan profitere af de særlige tilbud i form af Kick-tilbuddet og Erhvervsklasserne. Det skal i den forbindelse vurderes, om det er hensigtsmæssigt at udvide Erhvervsklassetilbuddet ud over at omfatte 8. og 9. klassetrin i forhold til elevens egen læring og udvikling.

Der skal tilvejebringes mulighed for adgang til IT for alle elever ved fælles hjælp af eksisterende decentrale og centrale midler, herunder kan tilførte midler til området og sparede driftsmidler på bygningsområdet indgå i vurderingen.

Flerårs investerings- og udviklingsplan for folkeskolen på bygningsområdet er en central forud-sætning for områdets udvikling. Der arbejdes foreløbigt med et 6 årigt perspektiv

Ældreomsorg

Optimering af drift

Med henblik på at optimere driften indenfor ældreområdet gennemføres en vurdering af, hvordan der kan opnås en tilpasning af serviceniveauet svarende til 1,5 mio. kr.
Eksempelvis skal områder som pris på madproduktion, hjælpemidler, rehabilitering, fællesvagter, sygefravær, sygepleje, kørsel, tomgangshusleje og tomme pladser generelt indgå i vurderingen.
Beskrivelsen forelægges Ældreomsorgsudvalget inden effektuering.

Praktikvejledning

Udgifterne til finansiering af den praktikvejlederopgave, der følger af flere SOSU-elever, afholdes indenfor ældreområdet budget.

Dagtilbud

Centrale midler sikres til området

De centrale midler der forventes tilført fra staten til forbedring af normering m.v. vil blive direkte tilført til området

Social- og Sundhed

Handicap/psykiatri serviceniveau

Der sættes yderligere fokus på indsatsen med henblik på at opnå et tilpasset serviceniveau indenfor handicap og psykiatriområdet. KLK inddrages i arbejdet. Hensigten er at opnå en samlet besparelse på 3 mio. kr. indenfor området. De meget dyre enkeltsager, øget anvendelse af digitale løsninger, socialøkonomiske arbejdspladser, samarbejde med eksterne aktører, skal vurderes i denne forbindelse.

Misbrugsbehandling

Rusmiddelcentrets tilbud tilrettelægges og samtænkes, så de kan dække behov for ydelser og indsatser på tværs af sektorer.

Udsatte børn og unge

Fortsat fokus på indsatsen overfor udsatte børn og unge

Byrådet vurderer, at de igangværende indsatser ”Varige Spor” og ”Investeringsstrategien for udsatte unge” i henholdsvis Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret bringer udviklingen i den ønskede retning. Byrådet ønsker fortsat en målrettet indsats og forventer, at udgiftsniveauet i løbet af de kommende 5 år vil være sammenligneligt med gennemsnittet i Region Nordjylland. Aktuelt forventes reduktion på 2 mio. på Børne- og Familieafdelingen og 1 mio. på Unge Center i 2020. Der skal i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger sættes fokus på progressionen mod at nå målet.

Tværgående

FN’s verdensmål og klimakommune

Vi er en del af DN´s klimakommuneprojekt og kommunen har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udledningen med 2%. årligt. Byrådet ønsker, at dette arbejde intensiveres, således at vi i 2020 kommer tilbage på niveauet for 2017. En gang årligt tager Byrådet stilling til de opnåede resultater. Resultaterne skal være synlige og målrettede, og via kommunens hjemmeside skal offentligheden orienteres om resultatet.
De 17 Verdensmål danner ramme om arbejdet med at løse kommunens kerneopgaver og i vore bestræbelser på at skabe bæredygtighed i vores egen organisation.

”Bevæg dig for livet”

Brønderslev Kommune har fokus på bevægelse med henblik på at skabe bedre folkesundhed. Gennem projektet ”Bevæg dig for livet” skal varierede tilbud understøtte dette mål. Der afsættes derfor en pulje, der økonomisk kan understøtte indsatsen. Indsatsen skal rettes mod alle borgere og foreninger og på tværs af den kommunale organisation. Der kan eksempelvis gives tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejder og enkeltstående aktiviteter for grupper, der ellers ikke vil blive igangsat, ligesom foreninger i denne sammenhæng kan kompenseres for optagelse af medlemmer over 25 år.
Der skal udarbejdes forslag til, hvordan midler til de forskellige indsatser kan frigives.

Mindre brug af vikarer og deltidsstillinger

Byrådet ønsker udarbejdet mulige modeller for, hvordan folkeskolerne i højere grad kan anvende eget lærerpersonale til at gennemføre den planlagte undervisning i tilfælde af kollegers fravær.

På øvrige velfærdsområder i organisationen ønskes mulighederne for en reduktion i anvendelsen af vikarer belyst, herunder konsekvenser for borgerne, personale, økonomi m.v. Handlinger på baggrund heraf iværksættes i samarbejde med MED-systemet

Tilsvarende ønskes mulighederne for at øge antallet af medarbejdere på fuld tid belyst og iværksat, herunder betydningen af at kunne tilbyde fuldtidsstillinger i rekrutteringssammenhæng, hidtidige erfaringer med at tilbyde fuld tid, hensyn til opnå balance mellem opgaver og medarbejdere hen over døgnet m.v.

Fortsat fokus på mindre fravær

Der ønskes et fortsat fokus på minimering af sygefraværet med udgangspunkt i den positive effekt som de seneste års indsats med tidlig reaktion (1-1-2-4). Det lavere sygefravær skal dels medvirke til højnelse af arbejdsmiljøet for de ansatte og dels medvirke til mindre vikarforbrug

Eksterne konsulenter og administrative ressourcer

Besparelsen på området skal opnås gennem flere indsatser.
Der er fokus på at nedsætte forbruget af eksterne konsulenter. Princippet skal være, at anvendelse af interne ressourcer altid skal have forrang i.f.t. anvendelse eksterne ressourcer, såfremt det overhovedet er muligt. Samtidig ønskes der ved udviklingstendenser i negativ retning, at der hurtigere igangsættes opfølgninger/analyser til at modvirke dette.

P.g.a. den positive udvikling i beskæftigelsen, integrationen m.v. forventes der et mindre behov for anvendelse af sagsbehandlere på dette område.
Automatisering og digitalisering af administrative processer forventes tillige at kunne bidrage til den forventede besparelse

Budgetprocedure

Der er enighed om at der fremadrettet er behov for tilpasning af budgetterne, hvorfor der løbende skal udarbejdes forslag til råderum i udvalg og forvaltning

Budgetaftalens øvrige elementer for drift og anlæg fremgår af vedhæftede bilag og oversigter.

Brønderslev 11. oktober 2019

Kilde: Brønderslev.dk

Springeren
Bilhuset Biersted A/S