K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Mortensens Mad
Bondestuen
PrinterEksperten

Helhedsplan for Ryå er resultat af en proces, der blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner og med aktiv deltagelse af en række interesseorganisationer.

Formålet med Helhedsplanen har været at kortlægge de mange forskellige interesser, der knytter sig til vandløbet, og danne grundlag for at så mange af disse interesser som muligt kan tilgodeses, når der etableres løsninger på forskellige problemstillinger. Limfjordssekretariatet har stået for projektet, der er finansieret via Interreg (EU).

 

Helhedsplan for Ryå er resultat af en proces, der blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner.

Baggrunden for arbejdet går tilbage til 2016/2017, hvor kommunerne gennemførte en kortlægning af mulige løsninger til forbedring af afvandingsforholdene som følge af store oversvømmelsesproblemer langs vandløbet. Kortlægningsarbejdet viste, at det ikke er helt enkelt at løse afvandingsproblemerne – at det snarere er en kombination af flere løsninger, der skal tages i anvendelse.

Samtidig er udfordringerne på afvandingsområdet ikke de eneste udfordringer, der knytter sig til vandløbssystemet. Miljømålene er ikke opfyldt i store dele af vandløbssystemet, og kommunerne arbejder løbende på at gennemføre indsatser, der skal sikre målopfyldelse.

Ryå munder ud i Limfjorden, der heller ikke opfylder miljømålet, og hvor indsatsen er en reduktion af især landbrugets kvælstofbidrag gennem etablering af vådområder. Landbrugets CO2-udledning skal nedbringes gennem bl.a. udtagning af humusrige lavbundsjorder. Der er store naturinteresser knyttet til arealerne langs store dele af vandløbet og dermed gode muligheder for også at give et tiltrængt løft til en dansk natur under pres.

Der bliver generelt mere og mere fokus på øget adgang til bynær natur og muligheder for forskellige rekreative udfoldelser i de bynære områder. Helhedsplanens formål er at danne et grundlag for at tænke så mange som muligt af de forskellige interesser ind i løsninger af fx afvandingsproblemer, klimaproblemer, miljøproblemer m.v. og sikre, at de løsninger, der sættes i værk arbejder med hinanden og ikke imod.

Helhedsplanen fastlægger ikke deciderede handlinger, men skal ses som et supplement til fx kommuneplanen og øvrige planer på det grønne område. Der er i planen nævnt en række handlinger indenfor de forskellige temaer. Det er handlinger, der enten er igangsat som følge af processen med helhedsplanen eller som følge af andre projekter/anden lovgivning. Derudover er der nævnt opmærksomhedspunkter, der udspringer af bemærkninger fra processen i arbejdsgruppen.

Centralt i processen har været en arbejdsgruppe med deltagelse af en række interesseorganisationer. Derudover har der været involveret lokale grupper i forbindelse med to konkrete projekter. Limfjordssekretariatet har ledet processen, som er finansieret via Interreg (EU).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Helhedsplan for Ryå.

Beslutning

Susanne Mortensen fra Limfjordssekretariatet kom til mødet og præsenterede helhedsplanen.

Indstilles til godkendelse.

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
Bosætning Jammerbugt
Guldsmed Hansen
Hvilshøj Auto
Bilhuset Biersted A/S