K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Nordjysk ride- og Islænderudstyr

Fritids- og Kulturudvalget har taget stilling til forslag til kriterier for puljen til Bevæg dig for livet-arbejdet.

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i oktober 2019 indstillede udvalget et ønske om, at der i budgettet for 2020 blev afsat midler til en pulje til understøttelse af arbejdet med Bevæg dig for livet. Dette ønske blev imødekommet og der er på budget 2020 afsat 250.000 kr. årligt de næste 2 år til en pulje målrettet arbejdet med Bevæg dig for livet. Det er denne pulje, udvalget nu skal tage stilling til kriterierne for.

I budgetaftalen er det beskrevet hvordan de afsatte midler til puljen er tænkt: “Indsatsen skal rettes mod alle borgere og foreninger og på tværs af den kommunale organisation. Der kan eksempelvis gives tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejder og enkeltstående aktiviteter for grupper, der ellers ikke vil blive igangsat, ligesom foreninger i denne sammenhæng kan kompenseres for optagelse af medlemmer over 25 år.”

På baggrund af teksten i budgetaftalen er der udarbejdet et forslag til kriterier for puljen til Bevæg dig for livet-arbejdet. Puljen er udarbejdet med inspiration fra lignende puljer i andre visionskommuner og i et samarbejdet med Sundhed og Velfærd. Forslaget åbner for, at alle parter, der er hjemmehørende i Brønderslev Kommune, kan søge puljen både foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: “Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab.” Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket.

Der er i forslaget til puljen fokus på, at det skal være så nemt, som muligt at ansøge puljen. Derfor er der også forskel på behandling af ansøgninger og kravene til afrapportering afhænger af, om der søges over eller under 20.000 kr. Ved støtte under 20.000 kr. behandles ansøgningen administrativt og Fritids- og Kulturudvalget orienteres løbende. Ansøgninger over 20.000 kr. skal behandles i Fritids- og Kulturudvalget på møderne i marts, juni, september og december. Ligeledes er der ikke så store krav til detaljegraden i budgettet ved ansøgninger under 20.000 kr., dette er foreslået for ikke at gøre ansøgningsproceduren for tung og dermed ikke afskrække de frivillige i at sende en ansøgning afsted.

Når kriterierne er godkendt, vil der blive udarbejdet en nem tilgængelig beskrivelse i en folder, som skal øge synligheden af puljen. Derudover vil den blive publiceret på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslaget til kriterier for puljen til Bevæg dig for livet-arbejdet.

 

Beslutning

Forslaget til kriterier for puljen til bevæg dig for livet- arbejdet godkendes.

 

Puljebeskrivelsen her:

Beskrivelse af pulje til Bevæg dig for livet-initiativer

I budgettet for 2020 afsatte Byrådet i Brønderslev Kommune 250.000 kr. målrettet aktiviteter sat i gang gennem Brønderslev Kommunes engagement som Bevæg dig for livet Visionskommune. Denne pulje er tildelt Fritids- og Kulturudvalget og dette dokument vil danne grundlag for udmøntningen af puljen.

Puljen har alene til formål at skabe flere aktive borgere i Brønderslev Kommune.
Brønderslev Kommune har sat sig et ambitiøst mål frem mod 2024 – 2.500 flere borgere skal være fysisk aktive. Med sådan en ambition skal der arbejdes for at skabe bedre grundlag for bevægelse og folkesundhed i hele kommunen. Samtlige politiske udvalg med borgmesteren i spidsen er optaget af, at bevægelse og sundhed er et anliggende for hele det kommunale felt. Som visionskommune for Bevæg dig for livet vil vi, bevidst i hele kommunens virke, arbejde for at få flest mulige borgere til at være idrætsaktive. Det skal ikke mindst ske gennem samarbejde med alle de engagerede og kompetente frivillige foreninger og ildsjæle, samt de initiativrige og dygtige private aktører, der kan bidrage i forhold til målet om flere aktive borgere.

PULJEBESKRIVELSE:
Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 2.500 flere motionsaktive.

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Brønderslev Kommunes Bevæg dig for livet-vision, om at få 2.500 flere til at være motionsaktive, samt 1250 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2024.

Der er afsat en pulje på 250.000 kr. årligt, gældende 2020 og 2021, og der kan ansøges hele året rundt.

HVEM KAN SØGE:
 Foreninger
 Selvorganiserede grupper
 Private aktører

Private aktører kan søge puljen til igangsætning af nye samarbejder med frivillige og/eller
kommunale aktører omkring initiativer der gør flere borgere fysisk aktive. Endelig kan private aktører også søge til events eller kortere forløb, der har det formål at få inaktive borgere til at forsøge sig med fysisk aktivitet.
Der ydes ikke støtte til almen drift eller opretholdelse af eksisterende initiativer.

Kilde: Brønderslev Kommune

Bosætning Jammerbugt
Springeren
Baggesen