Bøgsted A/S
K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
PrinterEksperten
Bjælkehytten

Lokalplanområdet består af et område på hjørnet af Algade og Torvet i Brønderslev. 

Byrådet foreslår, at området kan anvendes til etageboliger og detailhandel/serviceerhverv.

Midlertidige retsvirkninger
Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø – og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer der omhandler fysisk planlægning skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt, og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er omfattet af lovens § 8, stk. 2, idet den fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening efter miljøvurderingsloven.

 

Det vurderes, at gennemførsel af planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund har Brønderslev Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Der er tale om et mindre allerede bebygget område. Med lokalplanen stilles krav til bebyggelsens udformning og udseende, der sikrer, at bebyggelsen indpasses i omgivelserne og det bevaringsværdige bymiljø. Ny højere bebyggelse vil give anledning til interne skyggegener, men med lokalplanen stilles der krav om, at der til hver lejlighed skal være adgang til udendørs opholdsarealer med gode solforhold. Området rummer ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Afgørelsen er truffet i henhold til lovens §10.

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den 4. oktober 2019. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Giv din mening til kende
Klik her for at se lokalplanforslaget (nyt vindue)

Klik her for at se forslag til kommuneplantillæg (nyt vindue)

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 6. september 2019 og er fremlagt i 8 uger. Derefter vil Byrådet tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen “Skriv din kommentar” yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 1. november 2019 kl. 23:59.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Tine Astrup Jakobsen på e-mail: Tine.Astrup.Jakobsen@99454545.dk

Kilde: Brønderslev Kommune

Brovst Malerfirma
Guld & Rod
Pj Industries
Guldsmed Hansen