Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Kapacitet og struktur i børnehaver og vuggestuer

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har gennemgået ventelister og tilgængelige pladser i vuggestuer og børnehaverne.

Tallene i bilag 1 viser den politisk vedtagne normering samt den kapacitet, der kan være i børnehaverne, som er udarbejdet i samarbejde med Ejendomsservice.

Ejendomsservice har i efteråret 2019 besøgt de kommunale børnehaver og vuggestuer i Brønderslev Kommune, hvor de har udarbejdet en opgørelse over frit gulvareal i de enkelte daginstitutioner. Efter dialog med dagtilbudsledelserne er der herefter foretaget enkelte ændringer i forhold til børnehavernes normerings- og kapacitetstal i forhold til de fremlagte tal i 2019. Ændringerne er markeret med røde tal i bilag 1.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt børnetalsudviklingen i 5 distrikter i kommunen; Jerslev, Øster Brønderslev, Brønderslev by, Hjallerup og Dronninglund.

Der henvises til bilag 2, hvori fremgår en grafisk illustration af kapaciteten i børnehaverne holdt op imod antallet af børn, der er indskrevet i eller på venteliste til en børnehaveplads i distriktet og i forhold til udviklingen i antallet af børn i alderen 2 år og 10 måneder – skolealderen, som aktuelt er bosiddende i skoledistriktet.

Det fremgår af bilaget, hvorvidt der med udgangspunkt i den fysiske kapacitet i børnehaverne, vil være mangel på børnehavepladser i distrikterne, forudsat at alle børn bosiddende i distriktet, på mellem 2 år og 10 måneder og skolealderen skal have en børnehaveplads.

Der var i 2019 en opmærksomhed på det stigende børnetal i tre af områderne; Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev med efterfølgende beslutning om anlægningsmidler til løsning af de udfordringer, der var her. Gennemgangen i 2020 viser, at der også i Dronninglund ser ud til at være en stigning i børnetallet, som påkalder sig opmærksomhed.

Det bemærkes, at der er tale om et øjebliksbillede, og at der ikke er taget højde for kommende til/fraflytning fra distrikterne og ej heller er foretaget en vurdering af, om der reelt bliver efterspurgt en børnehaveplads i distrikterne til alle børn i aldersgruppen.

Jerslev

Fra januar 2020 har der været kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i børnehaven Livstræet i Jerslev.

Børnehaven Livstræet er beregnet til en kapacitet på 79 børn. I juni 2020 er 87 børn indskrevet børnehaven og yderligere 9 børn i distriktet er kommet i aldersgruppen til at skulle have en børnehaveplads, med forbehold for, at det ikke er alle børn i distriktet, der har behov for en børnehaveplads.

Kapacitetsudfordringerne er i 2020 løst ved en midlertidig etablering af en skovbørnehavegruppe fra januar til og med juni 2020.

Børne- og Skoleudvalget har i december 2019 truffet beslutning om prioritering af anlægsmidler på 870.000 kr. i 2020 til udvidelse af kapaciteten i Jerslev.

Øster Brønderslev

Kapaciteten i Børnehaven Troldehøj er på 53 pladser. Behovet for antal børnehavepladser, vurderet på baggrund af børnetallet i distriktet er på 68 i juni 2020, altså 10 pladser mere, end den fysiske kapacitet i børnehaven.

Efter skolestart i august 2020, er der fortsat mangel på 2 pladser i børnehaven, set ift. antallet af børn, der er indskrevet eller står på venteliste til en plads i børnehaven.

Set ift. børnetalsudviklingen, vil manglen på pladser stige yderligere i 2021 og 2022, hvor der forventes at mangle op imod 28 pladser i juni og juli måneder.

Der er i budget 2020 afsat anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten i Øster Brønderslev. Børne- og skoleudvalget har prioriteret, at midlerne hertil skal udmøntes i 2021.

Brønderslev by

Kapaciteten i børnehaverne i Brønderslev by udgør i alt 546 pladser. Der er samlet set ikke flere børn indskrevet i børnehaverne i Brønderslev by, end denne kapacitetsgrænse.

Dog er der venteliste til nogle børnehaver, mens der er ledige pladser i andre børnehaver.

Børnetalsudviklingen i 2021 og 2022 tyder ikke på, at der de kommende år vil blive kapacitetsudfordringer samlet set i forhold til børnehavepladser i Brønderslev by.

I forhold til Brønderslev by bemærkes, at der fortsat er stort pres på ventelisterne til en vuggestueplads. Der er mulighed for at øge med 9 vuggestuepladser i de eksisterende integrerede institutioner, eller at der etableres en ny integreret institution i en af de nuværende børnehaver.

Hjallerup

Børnetalsudviklingen er stigende i Hjallerup. Der var udfordringer med børnehavepladser i 2019 og manglen på børnehavepladser gentager sig i 2020 og forventes forværret i 2021 og 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at børnetallet fortsat vil være stigende i Hjallerup distrikt, grundet de nye udstykninger i området.

Kapacitetsudfordringerne er i 2020 løst delvist ved en udsættelse af børnehavestart indtil børnene fylder 3 år og derudover ved etablering af en førskolegruppe fra foråret 2020 og igen

i 2021. Den private børnehave i Hjallerup har desuden fået tilladelse til en opnormering på 66 børn i 2020 og 2021 i de måneder, hvor der er førskolegrupper.

Byrådet har i budget 2020 afsat midler til at etablere en ny børnehave i Hjallerup. Der foregår i øjeblikket et planarbejde vedrørende etableringen af denne.

Dronninglund

I Dronninglund ses også en stigning i børnetallet i børnehavealderen de kommende år. Fra foråret 2020 overstiger antallet af børn indskrevet eller på venteliste til en børnehaveplads normeringen i distriktet. Dette gentager sig fra januar måned 2021.

Kapacitetsmæssigt kan børnene dog rummes i børnehaverne i Dronninglund, dog med en opmærksomhed på børnetalsudviklingen i 2022, hvor der kan blive pres på børnehavekapaciteten i distriktet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om kapacitetstal for børnehaverne og vuggestuerne til efterretning og godkender normeringen.

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop